در هر کجای راه که باشید، همیشه یک راهبرد یا استراتژی بهتر وجود دارد که هنوز به آن فکر نکرده اید.